pilootprojecten/pilot projects
Oosteroever is an urban area in development in Ostend.

We also calculated the damages prevented per flooding. It can be found here in the downloads.

In kustregio’s speelt nog meer dan in andere bebouwde omgevingen de dubbele problematiek van overstromingsgevaar, enerzijds vanuit het binnenland, anderzijds vanuit de zee. Ook is de bescherming tegen de zee niet altijd compatibel is met de afwatering naar de zee. Dit stelt ons voor een aantal uitdagingen waarvoor we niet enkel buiten de stedelijke omgeving een oplossing moeten proberen te bieden. Het stedelijk landschap heeft een aantal potenties om op een veerkrachtige manier met water om te gaan. Die potenties willen we verkennen rekening houdend met de eigenheid van het terrein (lanscape led design).

De traditionele houding van hard kanaliseren en zo snel mogelijk afvoeren is niet langer houdbaar. Daarom gaan we op zoek naar alternatieven om water in de stad te houden, te laten infiltreren, te hergebruiken, in te zetten in de publieke ruimte, zichtbaar te maken. We zoeken niet enkel naar mogelijkheden om de hemelwaters ter plaatse te houden, wellicht kunnen de stad of delen ervan tevens als ‘spons’ dienen voor een deel van het buitengebied, of waters die daarvan afkomstig zijn.

Deze vernieuwende manier van benaderen, die afwijkt van de traditionele manier van bufferen in het buitengebied buiten de stad en zo snel mogelijk afvoeren uit de stad, biedt kansen om de stad meer klimaatbestendig te maken. Het zal leiden tot andere ontwerpinzichten en tot technologische innovaties die niet enkel binnen het Twee Zeeëngebied toepasbaar zijn maar wellicht ook generiek over een groter grondgebied.

Als we er via dit project kunnen in slagen om een aantal ontwerpattitudes bij te sturen en tot een innovatieve benadering te komen, kan dit zowel voor de provincie als baken voor kennisontwikkeling interessant zijn als voor Vlaanderen. Los van de Europese samenwerking zijn we ervan overtuigd dat de kennis die we zo opbouwen, kan bijdragen tot de uitstraling van (West-)Vlaanderen als competentiepool met betrekking tot watermanagement.

IMG_2494.jpg

Op de Oostendse Oosteroever worden de komende jaren heel wat ontwikkelingen gepland. Tussen het Vuurtorendok, de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan worden woonprojecten ontwikkeld. Aan deze ontwikkelingen wordt de heraanleg van de publieke ruimte en een deel nieuwe publieke ruimte gekoppeld. In het kader van zuinig ruimtegebruik, het verantwoord omgaan met natuurlijke bronnen en de zorg voor landschap en natuur wordt bij deze heraanleg op een andere manier omgegaan met onder andere het regenwater.

Daarom onderzoeken we in het kader van dit Europees project op welke manier we het regenwater, voor een groot deel van het gebied, kunnen opvangen en ter plaatse houden bij de heraanleg van de Victorialaan. We willen dit regenwater ook zichtbaar maken en, gebruik makend van alternatieve energie, deel laten uitmaken van de beleving van de publieke ruimte. Het water zal niet langer worden weggestopt in buizen onder de grond maar terug deel uitmaken van de zichtbare realiteit. Op die manier willen we bijdragen aan het beheersen van overstromingen en het vermijden van droogte in een aangename omgeving. We onderzoeken of dit ook, in de toekomst, op andere plaatsen in de stad of regio kan worden toegepast.
www.oostende.be/oosteroever

In beeld

  • IMG_2496.jpg
  • oo.jpg
  • SCAPE_2016.09.23_Elke (57).JPG
  • SCAPE_2016.09.23_Elke (68).JPG